24*2 वॉट चोक (टी−5 फिक्चर) (हैवेल्स,बजाज,क्रॉम्टन,होलोनिक्स ) कुटेशन आमंत्रण सूचना